top of page
Search

SweFinTechs synpunkter på EU-kommissionens lagstiftningspaket om penningtvätt

Europeiska kommissionen har lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketet innehåller också ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Paketet är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgarna och EU:s finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet.

Paketet består av fyra lagstiftningsförslag:

  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.

  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.

  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

SweFinTech gavs möjlighet att komma med synpunkter till Finansdepartementet inför vidare förhandlingar om lagstiftningspaketet. SweFinTech har skrivit ett yttrande som lyfter några delar av lagstiftningspaketet. Vi står positiva till att Kommissionen tar frågan på allvar och bistår näringsidkare i arbetet för att stävja finansiell brottslighet. Vi ser dessvärre några risker med förslaget, dels är vi oroliga att det kan ske en förskjutning i maktbalansen genom en europeisk penningstvättsmyndighet och en viss centralisering dit. Dels ser vi ett avsteg i förslaget till AML-förordning ifrån det tidigare "risk-baserade förhållningssättet" som inneburit att mest tid och resurser ska läggas där det behövs som mest. Förordningen ställer ökade krav på mer informationsinhämtning som riskerar bli ett avsteg från tidigare arbetssätt. Föreningen kommenterade också översynen till 2015 års förordning om överföring av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar. Det är positivt med en översyn men det är många delar i den som det finns frågetecken kring. Vi ser även risker att det kommer gynna kryptoplånböcker som står utanför reglering och att bolag inom EU kommer tappa i konkurrenskraft. SweFinTech står till Finansdepartementets förfogande för fortsatt dialog om lagstiftningpaketet. Hela SweFinTechs yttrande kan man läsa här.

9 views0 comments

Comments


bottom of page