Swedish Fintech Association

Upcoming consultations

Upcoming consultations that SweFinTech are planning to give a response to. We will publish the consultations in the language we receive them in.

consultations 2021.

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Finansdepartementet lägger fram en remiss på SOU 2022:25. Utredningens uppdrag har varit att föreslå lagändringar som föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet och i förordningen om administrativt samarbete. Ändringarna innebär att en ny dokumentations- och uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer införs. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket som i sin tur ska överföra dem till ett centralt elektroniskt system inom EU, kallat Cesop. Syftet med det nya EU-rättsliga regelverket är att bekämpa mervärdesskattebedrägerier 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

SweFinTech återfinns på remisslistan. Sista dag att svara är 30 september, därav behöver synpunkter skickas in till Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 22 september. 

Förslaget finns elektroniskt tillgängligt på svenska här

Finansdepartementet Remis: Promemorian förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Riksgälden Remisspromemoria: ändrade föreskrifter om institutsskyldighet att lämna uppgifter ominsättare och deras insättningar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).
De föreslagna ändringarna innebär att instituten ska lämna ytterligare uppgifter om insättare och deras insättningar till Riksgälden.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

SweFinTech återfinns på remisslistan. Sista dag att svara är 3 oktober, därav behöver synpunkter skickas in till Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 23 september. 

Förslaget finns elektroniskt tillgängligt på svenska här

Finansdepartementet Remis: Promemorian förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Valutaväxling har en central roll vid omsättning och tvätt av pengar åt kriminella nätverk. Den som tillhandahåller valutaväxling ska registrera sig hos Finansinspektionen. Inspektionen ska kontrollera om registrerade finansiella institut följer penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig. I syfte att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet föreslår premorian ett antal åtgärder. Läs mer om dessa här.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023. 

SweFinTech återfinns på remisslistan. Sista dag att svara är 28 oktober, därav behöver synpunkter skickas in till Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 18 oktober.