top of page
Swedish Fintech Association

Upcoming consultations

Upcoming consultations that SweFinTech are planning to give a response to. We will publish the consultations in the language we receive them in.

consultations 2021.

Remiss av FI:s rapport: Avgifter hos Finansinspektionen

Finansinspektionen har sett över sin avgiftsmodell för tillståndsansökningar. I princip alla kategorier kommer att höjas för att täcka ett underskott i myndighetens budget. 

Läs om den nya kostnadsmodellen här!

Kom med synpunkter till gorel.wasterlid@swefintech.se senast den 13 mars.

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Utredningen har haft i uppdrag att grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts. Utredningen föreslår en utökad insamling av data från finansiella institut, inklusive konsumentkreditinstitut, vilket kommer innebära en kostnad för bolagen. 

Återkom med synpunkter till gorel.wasterlid@swefintech.se senast den 11 april. 

Läs hela utredningen här!

bottom of page